រីនកូ ត្រេឌីង

រីនកូ បានចុះបញ្ជីរក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅចុងឆ្នាំ ២០១៤ ដែលពីមុនមានឈ្មោះថា “ប៊ី អេស អាយ” ដែលបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ២០១១ និងមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ដើម្បីធ្វើការចែកចាយសម្ភារៈសុវត្ថិភាពដែលមានគុណភាពគោរពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិ និងមានផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលលើផ្នែកសុវត្ថិភាពជូនដល់អតិថិជនទាំងក្រុងភ្នំពេញ និងតាមបណ្តាខេត្តនានានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរ។ គោលបំណងសំខាន់របស់យើងគឺ ជួយដល់ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាសទាំងឡាយណាដែលមានឆន្ទៈលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពការងារនៅទីកន្លែងធ្វើការ និងគិតគូពីសុវត្ថិភាពរបស់បុគ្គល

About Us

Rinco Training Center

RINCO TRADING CO., Ltd

RINCO was registered at the Ministry of Commerce in late 2014, previously known as in BSI, established since 2011, located in Phnom Penh to distribute quality safety equipment in compliance with international standards and provides security training to customers both in Phnom Penh and in the provinces of the Kingdom of Cambodia.

          Our main aim is to help companies who are willing to workplace safety at their workplace and take into account the safety workers. Safety equipment required by customer can be obtained by calling (+855) 12 29 29 21 / 89 33 80 81. We have free shipping orders from customers to anywhere in Phnom Penh for free and facilitates delivery to other provinces.

          We have staff with many years of experience in safety and have been trained to participate in both national and international workshops, has experience in teaching, both theoretical and practical, presentations at workshops both at home and abroad. We specialize in technical advice and help select safe and appropriate equipment for customer use.

MISSION STATEMENT

          "RINCO is dedicated to assisting and guiding our clients towards workplace health and safety excellence. We strive towards being recognized as Cambodia's leader for safety equipment supply and Health and Safety training services. RINCO provides its clients with honest, confidential, reliable and cost-efficient services by finding simple solutions for complicated Health and Safety issue. We will build you a strong foundation so you can continue building your safety program to its fullest potential".

More information: (+855) 12 791 555 / Email: admin@rinco-kh.com

OUR SERVICES

Technical & Services Support is very important for the user, it helps the user to understand more about the product, application, operation and maintenance, storage. This helps to have a correct selection and use the equipment to the demand of the user, giving a product longer life, saving the operation cost, available the spare parts from the manufacturer and its technical repairing.